Polityka Prywatności

1.

Postanowienia ogólne

 

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzaniem danych przez REYNAERS w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

2.

Administrator danych, cele oraz podstawy przetwarzania

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reynaers Aluminium Sp. z o.o z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Okulickiego 12 (dalej jako „REYNAERS”).
 2. REYNAERS może przetwarzać dane osobowe:

a) w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także udzielonej przez kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu przesyłania treści marketingowych w tym newslettera na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celach kontaktowych w tym przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu REYNAERS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) pracowników klientów, kontrahentów w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu REYNAERS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu REYNAERS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony, a także w celach remarketingowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności na zasadach określonych w polityce cookies;

f) w celu prowadzenia fanpage na portalach społecznościowych w tym tworzenia danych statystycznych, prowadzenia działań promocyjnych oraz odpowiadania na adresowane do nas wiadomości na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.

Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji

 1. W przypadku rekrutacji na stanowisko, w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym za działania potwierdzające jej udzielenie będziemy uznawać przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych.
 2. W przypadku rekrutacji na stanowisko, w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych lub nawiązanie współpracy biznesowej (B2B) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy dokonywanych z inicjatywy kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku wyrażenia zgody na rekrutację w przyszłych procesach rekrutacyjnych przetwarzanie danych następować będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody bez wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania danych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być nam przekazane przez portal pracuj.pl, agencje rekrutacyjne lub przez osobę polecająca Państwa do pracy. Zawsze jednak przekazanie tych danych odbywa się na Państwa wyraźną prośbę (aplikacja na ofertę, przekazanie CV lub wyrażenie stosownej zgody).
 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, w tym przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez rok od momentu złożenia aplikacji.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4.

Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 1. Podanie danych w celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane pytanie w tym przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu.
 3. Źródłami, z których mogą pochodzić dane osobowe, o których mowa powyżej, są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm oraz nasi partnerzy biznesowi.
 4. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

5.

Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

 1. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym.
 2. Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.
 3. Podane dane mogą być ujawniane innym podmiotom, zajmującym się wsparciem naszej Spółki w zakresie przesyłania treści marketingowych.
 4. Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane dane. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowej, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane dane.
 5. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub wysyłając taką informacje na adres e-mail: informacje@reynaers.com
 6. REYNAERS uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

6.

Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów

 1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony, będą one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu REYNAERS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
 2. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jest konsumentem dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 4. REYNAERS informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.

7.

Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Przekazane dane będą przetwarzane:

a) W celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie www.reynaers.pl;

b) W celach marketingu i remarketingu przez okres 1 miesiąca od ostatniej wizyty na Stronie.

8.

Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia fanpage na portalach społecznościowych

 1. Oprócz REYNAERS, administratorem danych odwiedzających nasz fanpage na portalu facebook.com jest Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez REYNAERS w celu tworzenia danych statystycznych, prowadzenia działań promocyjnych oraz odpowiadania na adresowane do nas wiadomości na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Posiadane przez nas dane w tym celu będą przetwarzane przez okres maksymalnie dwóch lat od momentu wycofania polubienia naszego fanpage’a lub maksymalnie dwóch lat od momentu ostatniej wizyty w przypadku, gdy nie skorzystali Państwo z przycisku „Lubię to”.

9.

Prawa przysługujące osobom fizycznym

 1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych (https://www.reynaers.pl/pl-PL/zadanie-usuniecia);

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes REYNAERS.

h) prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W przypadku przetwarzania danych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google) oraz Facebook (polityce prywatności Facebooka).

10.

Dodatkowe informacje

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w REYNAERS pełni Maciej Chodorowski. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: Reynaers.PL.IOD@reyaners.com

11.

Zabezpieczenia

 1. W szczególności, za pomocą szyfrowania połączenia REYNAERS zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

12.

Inni odbiorcy danych

 1. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawniane REYNAERS ALUMINIUM NV spółka zo.o., z zarejestrowaną siedzibą i głównym miejscem wykonywania działalności pod adresem Oude Liesebaan 266, 2570 Duffel, Belgii świadczącej usługi wsparcia informatycznego oraz hostingu danych.