Kodeks postępowania

Niniejszy Kodeks postępowania Reynaers Aluminium określa podstawowe zobowiązanie do budowania relacji opartych na zaufaniu i wiarygodności pomiędzy naszą firmą a wszystkimi naszymi interesariuszami. Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności, jaką ponosimy wobec pracowników, dostawców, udziałowców, partnerów handlowych i społeczności, w wśród których prowadzimy działalność. Dlatego głównym celem niniejszego Kodeksu postępowania jest zapewnienie, aby wszystkie osoby działające w imieniu lub na rzecz Reynaers Aluminium na całym świecie postępowały w sposób etyczny i zgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, a także wyraźnie określonymi zasadami i wytycznymi. Jednocześnie oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy handlowi będą przestrzegać takich samych zasad, które zostały określone w niniejszym dokumencie dostępnym online.

Zakres zastosowania

Niniejszy Kodeks postępowania ma zastosowanie do wszystkich pracowników Reynaers Aluminium na całym świecie, w tym pracowników tymczasowych, oraz do wszystkich dostawców i podwykonawców Reynaers Aluminium.

Wszyscy pracownicy powinni dążyć do tego, aby w codziennej pracy kierować się rozsądkiem i rozwagą. W realizacji tego celu będą pomagać im zasady przedstawione w niniejszym dokumencie:

 • Sprawiedliwe traktowanie i szacunek do pracowników i partnerów handlowych;
 • Zakaz podejmowania działań o charakterze korupcyjnym i naruszania przepisów antymonopolowych w celu zapewnienia przestrzegania zasady uczciwej konkurencji i wolnego rynku;
 • Poszanowanie zasobów naturalnych i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w celu zapewnienia zrównoważonej działalności gospodarczej i unikania zagrożeń dla środowiska;
 • Poszanowanie przepisów dotyczących ochrony danych, własności intelektualnej i prywatności;
 • Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz politykami.

Reynaers Aluminium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Kodeksu postępowania w dowolnym czasie i z jakichkolwiek przyczyn.

Szacunek i sprawiedliwe traktowanie

Wszyscy pracownicy powinni pracować i zachowywać się z szacunkiem wobec współpracowników, kontrahentów oraz innych osób, niezależnie od ich kultury i pochodzenia. W związku z powyższym nie będziemy akceptować jakichkolwiek form prześladowania, dyskryminacji lub innych zachowań, które współpracownicy lub kontrahenci mogą uznać za obraźliwe lub poniżające.

Reynaers Aluminium dąży do zapewnienia różnorodności i integracyjnej kultury pracy, w której wszystkie osoby są cenione, wolnej od wszelkich form dyskryminacji.W tym względzie Reynaers Aluminium zapewnia równe szanse zatrudnienia i sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników.

Uczciwa konkurencja i bezwzględne przestrzeganie przepisów antymonopolowych

Reynaers Aluminium zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów uczciwego postępowania w kontaktach z pracownikami, dostawcami, klientami i w ramach pozostałych relacji biznesowych. Wszyscy pracownicy Reynaers Aluminium mają obowiązek przestrzegać zasad wolnej konkurencji oraz postępować zgodnie z międzynarodowymi standardami antykorupcyjnymi, o których mowa w inicjatywie ONZ Global Compact, a także z lokalnymi przepisami w zakresie przeciwdziałania korupcji. Pracownikom zabrania się zawierania z osobami trzecimi porozumień o charakterze antykonkurencyjnym, a także żądania lub przyjmowania nieuzasadnionych korzyści osobistych (lub korzyści na rzecz osób bliskich). Reynaers Aluminium nie toleruje jakichkolwiek form korupcji, przekupstwa, ani jakiegokolwiek bezprawnego przyznawania korzyści. Zabrania się składania obietnic lub przekazywania jakichkolwiek korzyści w celu wywarcia wpływu na podejmowane decyzje, zarówno partnerom handlowym, jak i urzędnikom państwowym. Podarunki lub inne przysługi można przekazywać lub wyświadczać wyłącznie pod warunkiem, że będą one zgodne z lokalnie przyjętymi dobrymi praktykami biznesowymi oraz że takie działanie będzie przejrzyste i racjonalne, zarówno pod względem wartości podarunków lub przysług, jak i częstotliwości ich przekazywania lub wyświadczania, a także pod warunkiem, że nie będą wiązać się z oczekiwaniem jakiegokolwiek rewanżu.

Reynaers Aluminium zobowiązuje się do ujawniania informacji dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.Pracownicy Reynaers Aluminium nie mogą wykorzystywać informacji dotyczących spółki lub majątku spółki w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem w celu osiągania korzyści osobistych lub na rzecz osób trzecich.

Poszanowanie zasobów naturalnych i unikanie zagrożeń dla środowiska naturalnego

Reynaers Aluminium znacząco angażuje się w opracowywanie zrównoważonych rozwiązań i podejmuje wysiłki na rzecz badań i rozwoju systemów energetycznie efektywnych z poszanowaniem zasobów naturalnych. Oznacza to, że przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz standardów w zakresie ochrony środowiska, a także wdrażamy efektywny system zarządzania środowiskowego w celu identyfikacji i eliminowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Oznacza to, że Reynaers zobowiązuje się do niestosowania niebezpiecznych substancji i do zastępowania ich bezpiecznymi (preferowane) lub takimi, które stanowią mniejsze zagrożenie dla środowiska.

Z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas postępowania z substancjami, ich przemieszczania, składowania, recyklingu, ponownego wykorzystania i utylizacji, identyfikujemy, eliminujemy i zarządzamy substancjami stanowiącymi zagrożenie w wypadku ich uwolnienia do środowiska naturalnego oraz przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących etykietowania, recyklingu i utylizacji.Staramy się ograniczyć lub wyeliminować wszelkie rodzaje odpadów, w tym straty wody i energii, poprzez wdrażanie odpowiednich środków ochronnych w procesach produkcji i utrzymania, a także poprzez recykling, ponowne wykorzystanie lub zastępowanie materiałów.

Przepisy dotyczące ochrony danych, własności intelektualnej i prywatności

Ochrona praw własności intelektualnej, ochrona danych i poszanowanie prywatności przez Reynaers Aluminium, jej pracowników, dostawców i innych partnerów handlowych należy do obowiązków wszystkich stron (występujących zarówno w charakterze administratorów danych, jak i podmiotów przetwarzających dane). Należy zapewnić, aby wszystkie informacje i prawa własności intelektualnej były wykorzystywane zgodnie z prawem i były utrzymywane z zachowaniem należytej staranności i z należnym szacunkiem. Należy zapobiegać ich nadużywania i ich uszkodzeniu. Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego ujawniania informacji.

Ze wszystkimi swoimi dostawcami Reynaers Aluminium zawiera odpowiednią umowę o zachowaniu poufności (lub zapewnia obowiązywanie podobnych postanowień umownych).

Przestrzeganie pozostałych przepisów ustawowych i wykonawczych

Reynaers Aluminium zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych (niektóre z nich jednoznacznie przywołano poniżej):

Praca i prawa człowieka
Promowanie zasad Global Compact ONZ, Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ oraz Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, a także postępowanie zgodnie z nimi zgodnie z prawem krajowym lub z praktyką krajową. Dotyczy to w szczególności następujących obszarów:

 • Praca dzieci:
  W żadnym wypadku nie zezwala się na pracę lub zatrudnienie osób w wieku poniżej 15 lat, ponieważ uniemożliwia to osobom nieletnim spełnienie wymogów dotyczących obowiązkowej nauki szkolnej lub nauki zawodu i jest szkodliwe dla ich zdrowia lub rozwoju.

 • Praca przymusowa:
  W każdym wypadku korzystanie z pracy przymusowej lub obowiązkowej jest zabronione.
 • Wynagrodzenie i czas pracy:
  Wynagrodzenie pracowników należy wypłacać terminowo, zgodnie z właściwymi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi czasu pracy, wynagrodzeń, świadczeń i urlopów.


BHP
Przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w celu zapobiegania wypadkom i urazom.

 • Zapobieganie urazom w miejscu pracy i narażeniu na działanie substancji chemicznych:
  Eliminacja zagrożeń fizycznych i chemicznych wszędzie, gdzie jest to możliwe, oraz ustanowienie procedur zarządzania, kontroli i raportowania obrażeń związanych z wykonywaną pracą i chorób zawodowych. W każdym wypadku pracownicy muszą otrzymać odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Pracownicy muszą mieć prawo do odmowy pracy w niebezpiecznych warunkach bez obawy przed działaniami represyjnymi do czasu odpowiedniego rozwiązania przez kierownictwo wskazanych przez nich problemów.
 • Zapobieganie sytuacjom kryzysowym i gotowość na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych:
  Przewidywanie, identyfikowanie i ocena sytuacji kryzysowych oraz minimalizowanie ich wpływu poprzez wdrażanie planów na wypadek sytuacji kryzysowych i procedur reagowania na sytuacje kryzysowe.
 • Ergonomia:
  Identyfikacja, ocena, kontrola oraz poprawa warunków w zakresie narażenia pracowników na wykonywanie zadań fizycznie wymagających, w tym ręcznego przenoszenia materiałów, podnoszenia ciężarów, długotrwałego stania oraz wysoce powtarzalnej lub obciążającej pracy montażowej.

Opodatkowanie
W obszarze opodatkowania Reynaers Aluminium postępuje w sposób etyczny, opłacając odpowiednie kwoty podatków w krajach, w których tworzona jest wartość. Dążymy do utrzymywania dobrych relacji z władzami państwowymi. Przejrzystość i zaufanie stanowią fundamentalny element naszych zasad postępowania w biznesie i naszej kultury korporacyjnej i pełnią istotną rolę w naszych relacjach z organami podatkowymi na całym świecie. Reynaers Aluminium zawsze przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych (dotyczących opodatkowania). Dążymy do przestrzegania ducha i litery prawa. Wszelkie działania związane z planowaniem naszej sytuacji podatkowej muszą być podejmowane w ramach normalnego toku działalności gospodarczej i muszą być zgodne z ogólną strategią grupy.

Stosowanie Kodeksu postępowania przez dostawców i ich podwykonawców

Oczekujemy, że wszyscy nasi dostawcy (w tym osoby działające na własny rachunek) i ich podwykonawcy będą w pełni przestrzegać postanowień niniejszego Kodeksu postępowania i wdrażać jego zasady również we własnym łańcuchu dostaw.

W odniesieniu do zasad Kodeksu w części „Poszanowanie zasobów naturalnych i unikanie zagrożeń dla środowiska naturalnego”, dostawcy będą regularnie rewidować wykorzystanie niebezpiecznych substancji i zastępować je bezpiecznymi (preferowane) lub takimi, które stanową mniejsze zagrożenie dla środowiska.

Dostawcy umożliwią Reynaers Aluminium weryfikację zgodności z niniejszym Kodeksem postępowania w drodze kontroli obiektów, przeglądu ksiąg, polityk i praktyk oraz rozmów z personelem. Oczekuje się, że dostawcy niezwłocznie zapewnią dostęp do obiektów, ksiąg i dokumentacji oraz zapewnią niezbędną pomoc personelu.

Jeżeli Reynaers Aluminium stwierdzi, że postanowienia niniejszego Kodeksu postępowania nie są przestrzegane, dostawcy mają obowiązek przygotować plan działań naprawczych mający na celu usunięcie nieprawidłowości, umożliwić Reynaers Aluminium jego weryfikację oraz wdrożyć go po jego zatwierdzeniu przez Reynaers Aluminium.

Z zastrzeżeniem postanowień umownych, w wypadku nieprzestrzegania przez dostawcę niniejszego Kodeksu postępowania Reynaers Aluminium ma prawo zakończyć współpracę. W razie potrzeby Reynaers Aluminium może zgłaszać odpowiednim organom wszelkie przypadki naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania.

Brak ustanowienia praw

Niniejszy Kodeks postępowania definiuje pewne podstawowe zasady, polityki i procedury Reynaers Aluminium, które mają zastosowanie do pracowników i przedstawicieli firmy. Kodeks ten nie stanowi podstawy dla jakichkolwiek praw klientów, dostawców, konkurentów, udziałowców, ani jakichkolwiek innych osób lub podmiotów.